Privacy Statement Acomo

Inleiding
Acomo respecteert de privacy van de personen met wie zij contact heeft. Dat kunnen zijn: klanten, medewerkers, zakelijke relaties, websitebezoekers of anderen. Acomo vindt het belangrijk dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en dat de privacy wet- en regelgeving wordt nageleefd. In dit privacy statement wordt u geïnformeerd over de manier waarop Acomo uw persoonsgegevens verwerkt.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
ACOMO N.V. is tezamen met haar dochtervennootschappen (hierna: “Acomo”) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van Acomo zijn: Acomo, Postbus 30156, 3001 DD Rotterdam, tel: +31 (0)10 4051195, e-mail: info@acomo.nl

Het kan zijn dat Acomo een specifiek privacy statement heeft voor bepaalde producten of diensten. In dat geval geldt het specifieke privacy statement. 
 
Wanneer verzamelt Acomo uw persoonsgegevens?
Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail- of een IP-adres. Acomo verzamelt uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met onze klantenservice belt. Ook als u één van de websites van Acomo bezoekt of als u uw gegevens aldaar of bij één van de vestigingen of medewerkers achterlaat, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Verder kunnen persoonsgegevens worden verzameld in het kader van een (potentiële) klant – of zakelijke relatie met Acomo.

Waarvoor gebruikt Acomo uw persoonsgegevens?   
Acomo gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, de levering van producten en diensten en in het bijzonder voor de uitvoering van de volgende activiteiten:

•    Acomo verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van afspraken en het onderhouden van relaties met klanten, leveranciers en andere betrokkenen. Zo legt Acomo bijvoorbeeld de naam en adresgegevens vast van een klant of zijn vertegenwoordigers en past Acomo deze gegevens bij wijziging aan. Acomo baseert zich voor deze verwerking op de uitvoering van een overeenkomst respectievelijk op haar gerechtvaardigde belangen aangezien het onderhouden van relaties noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering.

•    Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren, verwerkt Acomo persoonsgegevens van (potentiële) relaties, zoals adresgegevens, e-mailadres, bedrijfs- en sectorgegevens en uw bezoek aan onze websites. Waar nodig worden persoonsgegevens in dit kader verwerkt op basis van toestemming. Voor directe marketing doeleinden worden persoonsgegevens van relaties verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang aangezien deze activiteiten worden gerekend tot de normale bedrijfsvoering van Acomo.

•    Voor communicatiedoeleinden, zoals het verstrekken van informatie over producten en/of diensten via een nieuwsbrief, de website, sociale media of anderszins en het verstrekken van informatie met betrekking tot bijvoorbeeld events kunnen contactgegevens van relaties worden verwerkt. In dit kader kan Acomo ook (financiële) informatie verstrekken aan aandeelhouders, analisten, de pers en/of anderen die op basis van toestemming hun contactgegevens voor dit doel bij Acomo hebben achtergelaten. Voor het verstrekken van informatie via een nieuwsbrief wordt voorafgaande toestemming gevraagd. Ten aanzien van cookies wordt verwezen naar onderstaand Cookiebeleid. Voor overige communicatiedoeleinden vormen de gerechtvaardigde belangen van Acomo de grondslag aangezien die activiteiten de normale bedrijfsvoering van Acomo betreffen.

•    Om de dienstverlening te kunnen verbeteren worden persoonsgegevens van klanten, zoals rapportages over de levering van producten en diensten, bezoekverslagen, bedrijfsrapportages of technische resultaten gebruikt voor interne analyses en om de product- en bedrijfsprestaties te meten en te kunnen verbeteren. De grondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang aangezien de verwerking noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering van Acomo.

•    Via de “Werken bij” websites van Acomo kunnen werkzoekenden op basis van toestemming verschillende gegevens achterlaten, zoals hun contactgegevens en C.V.. Ook kan de werkzoekende hierbij via een koppeling gebruik maken van zijn of haar Linkedin profiel of een vergelijkbare toepassing. Aan de hand van deze gegevens kan Acomo beoordelen of een werkzoekende wordt uitgenodigd voor een gesprek. 

•    Ten behoeve van de financiële administratie en interne controle worden bijvoorbeeld factuur- en betalingsgegevens verwerkt. De grondslag van deze verwerking is uitvoering van een overeenkomst.

•    Ter beveiliging van personen (zoals bezoekers en medewerkers), informatie, gebouwen en producten wordt bijvoorbeeld aan bezoekers van onze locaties gevraagd om naam en bedrijfsgegevens achter te laten. In fabrieken van Acomo kan gebruik worden gemaakt van cameratoezicht. Persoonsgegevens worden in dit geval verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang dat Acomo heeft bij beveiliging.

•    Voor ontwikkel- en analysedoeleinden ter verbetering van de websites van Acomo worden gegevens verwerkt zoals IP-adres, de bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, de internetbrowser en de duur van een bezoek of sessie. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang. Verwezen wordt naar onderstaand Cookiebeleid.

Met wie kan Acomo uw persoonsgegevens delen?
Acomo zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. Acomo kan in het kader van haar bedrijfsvoering derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, worden daarvoor de vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dat in dit kader noodzakelijk is. Acomo zal verder uw gegevens aan derden verstrekken in gevallen waarin zij daartoe verplicht is, zoals door een gerechtelijk bevel, of als zij daarvoor voorafgaande toestemming heeft gekregen.

Uitwisseling van gegevens binnen de Acomo Groep 
Als u klant bent van Acomo dan kunnen uw persoonsgegevens binnen de Acomo Groep worden uitgewisseld. Dit kan worden gedaan vanwege administratieve doeleinden en om een totaal overzicht te krijgen van uw bedrijf en van de producten en diensten die u bij Acomo afneemt. Hierdoor is Acomo in staat om u beter van dienst te zijn. Acomo baseert zich hierbij op haar gerechtvaardigde belangen aangezien deze activiteiten de normale bedrijfsvoering van Acomo betreffen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Acomo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn, de redelijke verwachting dat persoonsgegevens nog gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor deze zijn verkregen en met de gerechtvaardigde belangen van Acomo. Zodra de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Acomo heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Acomo heeft een informatiebeveiligingsbeleid en traint haar medewerkers op dit gebied. Daarnaast heeft Acomo  maatregelen genomen met betrekking tot fysieke en digitale toegangsbeveiliging.

Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdracht
Als u inzage wenst met betrekking tot alle over u verzamelde persoonsgegevens dan kunt u een verzoek daartoe indienen via e-mail naar info@acomo.nl. Dit e-mailadres kunt u tevens gebruiken als u persoonsgegevens wilt laten corrigeren of verwijderen, als u bezwaar wilt maken tegen een verwerking of als u gebruik wilt maken van het recht op gegevensoverdracht.

Vragen, opmerkingen of klachten
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Acomo kunt u contact opnemen via Postbus 30156, 3001 DD Rotterdam, tel: +31 (0)10 4051195, e-mail: info@acomo.nl

Voorts heeft u op grond van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende entiteit.

Wijzigingen
Het privacy statement van Acomo kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op de website van Acomo. Dit privacy statement is opgesteld op 1 juni 2020.